Tuesday, 4 October 2011

modul pim3102 lengkap

Pelajar-pelajar PPG PA 1 dan PA 2


Modul terkini merangkumi semua tajuk tutorial 1 hingga tutorial ke 5  telah ada. Buatlah ulangkaji sebagai persediaan menghadapi peperiksaan semester 1. Semoga anda semua dapat melaluinya dengan jaya dan beroleh keputusan yang cemerlang.

Dapatkan daripada rakan-rakan yang telah menerimanya daripada Ush.Fatimah pada 1.10.2011 tempoh hari.

Jika ada yang belum dapat saya akan upload dalam blog saya nanti....


Harap maklum.

Thursday, 22 September 2011

Bahan kuliah PPG 24.9.2011


Sila fahami dan cari contoh-contoh tajuk yang sesuai untuk dikaitkan dengan prinsip-prinsip berikut.

HURAIAN PRINSIP-PRINSIP PENGAJARAN
1.Dari mudah kepada susah. MS                                                                                               Ianya bermaksud mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. Guru dapat mengenalpasti kesalahan yang dilakukan oleh murid pada setiap peringkat dan membetulkannya dengan serta merta. Pemeringkatan penguasaan kemahiran mengikut urutan memacu ke arah pencapaian objektif.
2.Dari maujud kepada mujarrad. MM
Ianya bermaksud menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokus kepada benda yang maujud.
           
3.Dari perkara yang maklum kepada perkara yang majhul. MM
Ianya membawa maksud memanipulasi pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu yang baru.Hal ini bermaksud guru memberikan sesuatu ilmu yang belum pernah dipelajari oleh murid-murid.Perkara ini akan menarik minat dan perhatian mereka untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam pelajaran.
4.Dari dekat kepada jauh. DJ
Ianya bermaksud guru perlu memberi contoh-contoh yang hampir dengan kehidupan murid terlebih dahulu untuk menjelaskan perkara yang agak jauh dan asing.Prinsip ini bertujuan untuk membuka minda pelajar supaya lebih banyak berfikir tentang pelajaran.
5.Dari spesifik kepada umum. SU
Prinsip ini bermaksud guru memberikan contoh-contoh yang khusus tentang pengajaran dan meminta murid membuat generalisasi. Prinsip ini juga memberi gambaran kepada murid-murid bahawa adanya perkara-perkara yang lebih penting di dalam kehidupan kita untuk difikirkan.


Monday, 5 September 2011

Persediaan Tutorial PPG PIM 3102 pada 24.9.2011

Salam idilfitri buat pelajar-pelajar PPG Pengajian Islam unit 1 dan unit 2.

Apa khabar dan bagaimana perkembangan tugasan projek PIM 3102. Harap dapat disempurnakan  dan serah kepada saya pada 24 September 2011( Tutorial ke 4 ). Penghantaran yang lewat dari tarikh berkenaan akan menjejaskan markah anda.

Untuk sesi tutorial ke 4 nanti ( 24.9.2011) sila dapatkan bahan berkaitan dengan Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam.
Rujuk juga buku Kurikulum, metodologi dan pedagogi Pengajian Islam, Ahmad Bin Mohd Salleh Ms 103. 
Semoga berjumpa pada 24.9.2011 dan datang ke sesi tutorial dengan bermaklumat

PISMP PA ( projek pim 3104 )

Buat anak-anak PISMP PA,
Selamat Hari Raya dan menjalani PBS.Jangan lupa cari bahan untuk tugasan  yang diberi.

INSTITUT   : IPG Kampus Perempuan Melayu
TUGASAN  : PROJEK

( Untuk diedarkan kepada pelajar )

Jabatan                            :    Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
Mata pelajaran & kod   :   Pendidikan Akidah Sekolah Rendah  & PIM 3104
Kursus / Program           :    PISMP PA Ambilan Januari 2011
Semester                          :    Dua
Tarikh  beri                       :   5 September 2011
Tarikh hantar                   :  3 Oktober 2011








Stem / Simulasi / Rangsangan
Pendidikan akidah sangat penting untuk kanak-kanak bagi menjamin pegangan dan prinsip hidup mereka. Ia berkait dengan pegangan dan kepercayaan yang terletak di hati. Justeru itu, ia memerlukan kepada cara penyampaian yang dapat menyentuh hati dan rohani pelajar agar ia meresap ke dalam hati dan jiwa yang kemudiannya dapat membentuk pandangan dan tingkahlku yang selaras dengan keimanannya kepada Allah SWT.  
Untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran akidah berkesan, secara berpasangan anda dikehendaki:
1.       Memilih  dan menganalisis huraian sukatan pelajaran akidah bagi bagi mana-mana tahun pembelajaran di sekolah  rendah.
2.       Memilih satu topik  mata pelajaran akidah  tentang beriman kepada Allah.
3.       Mengenal pasti strategi, kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan untuk pengajaran tajuk berkenaan.
4.       Mengaplikasi strategi, kaedah, teknik yang sesuai dan menarik dalam  penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian tajuk berkenaan.
5.       Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dalam bilik darjah.
6.       Membuat refleksi terhadap tugasan yang telah dilaksanakan.
Arahan:
1.       Tugasan  dibuat secara berkumpulan  seramai dua orang
2.       Penulisan hendaklah menggunakan  font  arial  saiz 12
3.       Bahagian kulit luar projek hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut :

a.       Nama Pelajar                
b.      Angka Giliran               
c.        No.Kad Pengenalan      
d.      Kumpulan / Kursus        
e.      Kod dan mata pelajaran
f.        Nama Pensyarah  
g.       Warna kulit muka         
4.       Plagiarisme adalah dilarang sama sekali.

Sunday, 14 August 2011

Tugasan untuk PPG - subjek PIM3102

Assalamualikum wbth...

Semua pelajar PIM 3102.

Sila bentuk 5 kumpulan bagi setiap kelas. Setiap kumpulan dikehendaki mencari bahan berkaitan tajuk-tajuk berikut dan dibentangkan dalam kuliah bertarikh 20 Ogos 2011.

1.  Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran asas ulum syariah ( akidah, ibadat dan sirah )
2.  Kaedah dan teknik  pengajaran dan pembelajaran adab dan akhlak Islamiyah
3.  Kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Jawi.

Perhatian : Pemarkahan akan diambil kira semasa pembentangan.






Metod mengajar akidah

Pelajar-pelajar PISMP PA Jan 2011
Baca dan  fahamkan kaedah yangg disarankan. Aplikasikan dalam P & P akidah nanti.

Metode Mengajar Aqidah
oleh: DR.H.Dedeng Rosyidin, M.ag



A. Pengertian

Seorang pendidik yang selalu berkecimpung dalam proses belajar mengajar, kalau ia menginginkan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan effesien, maka penguasaan materi saja tidaklah mencukupi. Ia harus menguasai bergagai teknik atau metode penyampaian materi dan dapat menggunakan metode yang tepat dalam proses belajar mengajar, sesuai dengan materi yang diajarkan dan kemampuan anak didik yang menerima. Pemilihan teknik atau metode yang tepat kiranya memang memerlukan keahlian tersendiri. Para pendidik harus pandai memilih dan mempergunakan teknik atau metode yang akan dipergunakan. Metode mengajar adalah suatu “seni” dalam hal ini “ seni mengajar”. Sebagai suatu seni tentunya metode mengajar harus menimbulkan kesenangan dan kepuasan bagi anak didik. Kesenangan dan kepuasan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan gairah dan semangat belajar bagi anak didik.

Istilah Metode Mengajar, terdiri dari dua kata : “ Metode” dan “Mengajar”. Metode, yang berasal dari bahasa Yunani metha + hodos itu, berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. “ Mengajar” berarti menyajikan atau menyampaikan .Jadi “Metode Mengajar” berarti: Suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran (Ramayulis,1994:104).

Dan kata Aqidah, jamaknya Aqaaid. Menurut pengertian yang disampaikan Muhammad Abd al-Qadir ( tt: 101) adalah :

العقيدة في الشرع تعني الإيمان الراسخ بكل ما ورد في صريح القرآن الكريم , و صحيح الحديث النبوي الشريف بما له صلة بالأركان الثلاثة للعقيدة الإسلاميّة و هي الإلهيّات و النبوات و السمعيّات.



B. Tujuan Pengajaran Aqidah

Suatu proses belajar mengajar tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan, jika pendidik tidak mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari suatu pengajaran . Abd al-‘Aziz Salim (1982 : 292) menyebutkan tujuan umum dari pengajaran aqidah , antara lain : 1) menanamkan aqidah agama Islam yang benar pada jiwa anak, 2) menanamkan keyakinan akan keagungan dan kekuasaan Tuhan baik dalam dzatnya atau dalam hal ciptaannya, 3).Menanamkan keimanan yang kuat pada anak; iman terhadap para malaikat, kitab-kitab samawi, para rasul dan hari akherat yang termasuk di dalamnya ganjaran dan siksaan. 4) membersihkan jiwa anak dari, syirik, hurafat dan tahayul, 5) Berpegang pada isi al-Kitab dan mengikuti Rasul Saw baik dalam perkataan dan perbuatannya.

Sementara itu, Abd al-‘Aziz al-Mani ( 1412 H:25) dan Shalih bin Sa’id (tt:58) menambahkan tujuan lain; 1). Menjaga aqidah siswa dari filsafat, pemikiran, adat kebiasaan dan taqlid yang menyesatkan, 2). Mendidik akal, perasaan, keinginan, prilaku anak ada pada asas iman kepada Allah Swt, ibadah hanya kepadaNya, tunduk akan perintahNya, dan takut akan adab daripadaNya. 3) Menumbuhkan dan memperkuat ruh keagamaan / keislaman pada jiwa anak



C. Pendekatan

Shalih bin Sa’ad al-Sihimi ( tt: 59) menyarankan, hendaknya dalam mengajarkan aqidah, pendidik mengikuti pendekatan seperti pendekatan Alquran. Dalam hal ini, Alquran dalam menyampaikan pesan keimanan sering menggunakan uslub atau metode hiwar untuk menggugah perasaan dan membukakan pikiran manusia.agar beriman

Pendekatan dengan menggunakan metode hiwar itu menurut al-Sihimi, dapat dilakukan dengan : 1). أدلّة الخلق , pada bagian ini guru mengarahkan perhatian anak untuk memperhatikan sesuatu yang ada di alam, di sekitar mereka yang sebelumnya tidak ada.Guru bertanya, Apakah itu bisa ada dengan sendirinya ? Apakah mungkin ada dengan tanpa yang menciptakan ?. Jawabannya, tidak. Maka itu menunjukan adanya pencipta yang agung, yaitu Allah. Setelah itu, diperkuat dengan guru membacakan ayat Alquran yang mudah sesuai dengan tingkat pemahaman anak. 2)أدلّة الحكمة و العناية , Di sini misalnya guru mengajak anak untuk memperhatikan; malam dan siang, matahari dan bulan yang kesemuanya mempunyai waktu yang tertentu dan manfaat yang besar. Siapa yang mengatur matahari dan bulan ? Siapa yang mengatur semua yang ada di alam ini ? Dan apa manfaat dari malam dan siang, mata hari dan bulan ? .Dapat pula anak diajak memperhatikan hujan, laut, suangai, binatang, angin.dan sebagainya Lalu, apa manfaatnya ? dan bagi siapa ? . Itu semua menunjukan bahwa Allah itu maha bijaksana, selalu mengasihi, mencintai dan memberi pertolongan pada manusia. Setelah itu disertai dengan ayat Alquran / hadits yang sederhana. 3).أدلّة القدرة , misalnya anak diajak berbicara tentang kejadian-kejadian alam yang hebat, seperti gempa bumi, petir, kilat dan sebagainya, di mana manusia tidak mampu untuk melakukan itu semua. Itu menunjukan bahwa yang dapat melakukannya, hanyalah yang maha kuasa, yaitu Allah Swt.



D. Metode Hiwar

Metode hiwar adalah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai suatu topik yang mengarah pada suatu tujuan. Percakapan itu bisa dialog langsung dan melibatkan kedua belah pihak secara aktif, atau bisa juga yang aktif hanya satu pihak saja, sedang pihak lain hanya merespon dengan segenap perasaan , penghayatan dan kepribadian.( Abdurrahman an-Nahlawi,1989: 284).

Tujuan metode hiwar, yang dikemukakan Athiyah al-Abrasyi(1950:282-283) antara lain;1).mendorong anak untuk mengeluarkan pendapatnya,2).membiasakan anak untuk berlatih mencari dan memecahkan masalah, 3). Menghilangkan keragu-raguan pada pikiran anak, 4).membiasakan anak cara berfikir yang baik, 5) membimbing anak cara mengambil keputusan 6).mencari pengetahuan yang baru dan mengambil manfaat 7) melatih kemampuan mendengarkan 8).mendorong anak untuk maju dan berkembang.

Adapun jenis-jenis hiwar, 1).Hiwar khithabi / ta’abbudi, dialog antara Tuhan dan hambanya, Tuhan memaggil “ wahai yang beriman” hamba menjawab dengan kalbunya. Hiwar ini meliputi a).Nida-ut ta’rif bil iman, untuk menimbulkan rasa bangga, tanggungjawab, berpegang teguh dengan keimanan, b).Tadzkiri, untuk menimbulkan rasa syukur, bertaubah, ingat dosa, c)Tanbihi, menggunakan uslub istifham, untuk merangsang dan membangkitkan perhatian, d).’Athifi, untuk menyentuh perasaan e).’Athifi Tardidi, untuk menimbulkan dan menetapkan perasaan dengan mengualng-ulang pertanyaan serupa, f).Ta’ridhi, untuk memberikan sindiran. 2). Hiwar washfi, dalam hiwar ini digambarkan secara jelas situasi orang yang sedang berdialog. Ini untuk mengambil nilai-nilai dengan meneladani yang baik 3).Hiwar Qishasi, yang merupakan unsur dan uslub kissah dalam Alquran. Ini untuk perbandingan dan pewarisan nilai-nilai lama yang baik.4).Hiwar Jadali, hiwar berupa diskusi atau debat, untuk menetapkan hujjah kepada pihak lawan.5).Hiwar Nabawi, digunakan Nabi dalam mendidik shahabat-shahabatnya.( Al-Nahlawi,1996: 326)



E. Langkah-langkah mengajarkan aqidah

Muhammad Abd al-qadir Ahmad, (tt: 108) menawarkan suatu jenis langkah-langkah dalam mengajarkan Aqidah, yaitu ;

1. التمهيد ( muqaddimah).

1. التمهيد ( muqaddimah). Pada bagian ini bisa dilakukan dengan tiga cara a). Mengulang dan menghubungkan pelajaran yang akan diajarkan dengan yang telah dipelajari,.b). membangkitkan perhatian anak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyan sekitar ciptaan Tuhan, yang menunjukan akan kekuasaan dan keagungan Tuhan, c). Atau meceritrakan qissah yang mengandung nilai aqidah, misalnya tentang kekuasaan Tuhan, seperti qissah Ashhab al-kahfi.



2. العرض ( penyajian),

2.العرض ( penyajian), a).Guru memberitahukan pelajaran yang akan diajarkan kepada anak, dan menulis topiknya pada papan tulis, b). mulai dengan pertanyan-pertanyan / hiwar yang diisyaratkan dalam muqaddimah, c). Guru memperlihatkan media, lalu dilakukan hiwar dengan anak.d) Agar pengetahuan dapat dimiliki anak, hiwar itu dilakukan tidak sekali tapi berkelanjutan, dan bergiliran antar anak.e).Guru membacakan ayat Alquran / al-hadits yang sederhana dan mudah dicerna, dan anak mengikuti bacaan guru.. Pada penyajian dapat pula dengan menggunakan buku paket, yang berisikan hiwar, lalu guru menjelaskan isi hiwar, dan melakukan hiwar dengan anak.



3. الربط (assosiasi), dilakukan dengan,

3.الربط (assosiasi), dilakukan dengan,a). Menghubungkan aqidah yang dipelajari dengan aqidah yang ada di masyarakat, baik yang menyimpang atau yang tidak, b).Menghubungkan materi aqidah dengan pelajaran yang lain, seperti akhlak dan ibadah / fiqih ibadah.



4. الإستنباط (kesimpulan),

4.الإستنباط (kesimpulan), Guru menyimpulkan unsur-unsur yang muncul pada pelajaran yang telah disampaikan. Kesimpulan bisa diambil dari hasil tanya jawab dengan anak, atau kesimpulan guru.



5. التطبيق (aflikasi)

5.التطبيق (aflikasi) bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelajaran telah dipahami dan dimiliki anak. Dan munaqasah dengan anak apa yang mesti dilakukan dimasyarakat tentang aqidah yang telah dipelajari



6. الخاتمة ( penutup),

6.الخاتمة ( penutup), berisikan a), tugas rumah b). buku sumber

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Abd al-Qadir Ahmad, Thuruq Ta’lim al-Tarbiyyah al-Islamiyyah, Mathbaah al-Nahdhah al-Islamiyyah, Kairo, 1979

Shalih bin Sa’id al-Sihimi, Mudzakirah fi al-Aqidah, al-Jamiah al-Islamiyyah, Madinah al-Munawwah, tanpa tahun.

Abdu al-Rasyid Abd al-Aziz Salim, Thuruq Tadris al-tarbiyyah al-Islamiyyah, Wukalah al-Mathbu’ah, Kuwait, 1982

Mani bin Abd al-Aziz al-Mani, Mudzakirah li Daurah al-Tarbawiyyah al-Qashirah, LIPIA, 1412 H

Abdurrahman al-Nahlawi, Perinsip-perinsip dan Metoda Pendidikan Agama Islam, Terjemah, Diponegoro, Bandung, 1989

Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Kalam Mulia, Jakarta, 1990
Diposkan oleh Blog Pendidikan Agama Islam di Semesta Hati di 23:54


Monday, 8 August 2011

Metod Pendidikan Akidah Menurut Rasullullah SAW

Metod pendidikan Rasulullah SAW seperti yang dianjurkan oleh Allah dalam a-Quran. Ini dapat dilihat daripada pesanan Rasulullah SAW kepada menantunya Saidina Ali seperti berikut:
1. Mengajar kalimah لااله الا الله
     Pendidik perlu mengajar secara berulang kali kepada anak ucapan kalimah  taiyyabah iaitu Tiada Tuhan melainkan Allah. Kalimah ini adalah asas kepada akidah Islam. Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibn Abbas  bahawa Rasulullah SAW  berkata," Bukakan telinga dan hati anak-anak kamu dengan ucapan yang ulung kali iaitu  لااله الا الله 

2. Memperkenalkan kepada kanak-kanak hukum halal dan haram

Ibn Jarir  dan Ibn Munzir meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah berkata,"Berusahalah mentaati Allah  dan menjauhi semua maksiat ke atas Allah, dan suruhlah anak-anak kamu supaya menurut suruhan dan menjauhi larangan. Maka itulah pemeliharaan diri kamu dan diri mereka daripada api neraka."

3. Menggalakkan anak bersembahyang
 Mereka hendaklah melakukan ibadah solat sejak berumur 7 tahun. Pelaksanaan ibadah solat menyokong pembentukan akidah yang mantap.

4. Mendidik mencintai Rasulullah

5. Mendidik mencintai Rasulullah SAW